Asmens duomenų apsauga

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelyje-darželyje paskirtas Duomenų apsaugos pareigūnas.
Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio Duomenų apsaugos pareigūno pareigas vykdys sekretorė Kristina Tracevskaja.
Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnas vykdys šias užduotis:
 informuos duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuos juos šiais klausimais;
 stebės, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
 paprašius konsultuos dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebės jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
 bendradarbiaus su priežiūros institucija;
 atliks kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuos visais kitais klausimais.
Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.
Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią sekretorę Kristiną Tracevskają. El.p. duomenu.apsauga@darzelis.marijampolis.vilniausr.lm.lt, tel. 85 254 3245.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.