Sprendimas

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO – t3-279.

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus Rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas – mokejimo-tvarka.

SVARBU!!!

Gerb. Tėveliai,

prašome pateikti dokumentus dėl lengvatinio išlaikymo darželyje:

Mokestis už vaikų maitinimą švietimo įstaigose ir ugdymo reikmių tenkinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas mažinamas 50 procentų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną, jeigu:

 •  vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:
 • jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs (pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir mirties liudijimo kopiją);
 •  nenurodytas vaiko gimimo liudijime (pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir gimimo liudijimo kopiją);
 •  teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu (pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir teismo sprendimo kopiją);
 •  teismo pripažintas neveiksniu (pateikia teismo sprendimą);
 •  atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose (pateikia pažymą iš įkalinimo įstaigos);
 • tėvai išsiskyrę, vaiką augina vienas iš tėvų (pateikia ištuokos liudijimą, šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos, kartą per 3 mėnesius pažymą iš antstolio apie teismo sprendimo nevykdymą dėl lėšų skyrimo vaikui išlaikyti);
 • šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo ir vasario mėn.;
 •  vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
 •  vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais.
 • vienas iš tėvų yra neįgalusis, netekęs 60 ir daugiau procentų darbingumo, pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir neįgalumo pažymėjimą.

 Mokestis už vaiko maitinimą švietimo įstaigose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nemokamas, jeigu:

 •  šeima gauna socialinę pašalpą pagal pateiktus tai patvirtinančias pažymas kas 3 mėnesius;
 • vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų pagal pateiktą Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (pažyma galioja 1metus);

Tėvai (globėjai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl:

 •  tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba patvirtintus darbo grafikus iki kito mėnesio 2 d., kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius;
 •  motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (prašymą ir pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogas);

Kitos lengvatos išvardintos puslapyje Tėvams – 12 punktas.