Komisijos ir darbo grupės

 Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus ir mokytojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti yra Lopšelio-darželio taryba. Mokytojų profesinius ir bendruosius tikslus sprendžia Mokytojų taryba, kurios sudėtyje yra direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai. Mokytojų taryba analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus. Lopšelio-darželio veiklos uždavinius padeda įgyvendinti metodinė grupė (ugdymo programos, tėvų švietimas ir konsultavimas, vertinimas ir įsivertinimas, kvalifikacijos tobulinimas). Taip pat lopšelyje-darželyje veikia Vaiko gerovės komisija, kurios tikslas – organizuoti  ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.