Darbo užmokestis

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Marijampolio lopšelio – darželio (toliau – darželis) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), darbo apmokėjimo sistemą, pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

Darbuotoju-darbo-apmokejimo sistemos -aprasas 2021 (1)

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS II ketv.

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS III ketv.

Įsakymas V1-04