Veikla

DARŽELIO VIZIJA

Demokratiška, atvira pokyčiams, tenkinanti vaikų ir bendruomenės poreikius, teikianti kokybiškąugdymą ikimokyklinio ugdymo kokykla.

DARŽELIO MISIJA

 • Tobulėti ir keistis, kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinio pasaulio pokyčius ir siekti būti aktyviu pokyčių dalyviu.
 • Teikiant kokybišką ugdymą padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.
 • Bendradarbiaujant su šeima tęsti šeimos tradicijas ir siekti sėkmingos vaiko integracijos į visuomenę.

PRIORITETAI

 • Mokyklos ir jos partnerių bendradarbiavimo plėtojimas.
 • Ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas.

TIKSLAI

 • Kurti efektyvų ugdymo procesą, efektyviai panaudojant įstaigos pedagogų veiklos patirtį, skatinti mokytojų motyvaciją įgyti naujų kompetencijų.
 • Siekti glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais ir visuomeninėmis organizacijomis.
 • Tiriamosios veiklos organizavimas.

UŽDAVINIAI

 • Skatinti pedagogus tobulinti profesinę kompetenciją.
 • Individualizuoti ugdomąjį procesą kreipiant dėmesį į individualaus vaiko, šeimos poreikius.
 • Plėtoti pagalbą gabių vaikų ugdymui.
 • Siekti efektyvesnės pedagogų ir tėvų partnerystės.
 • Plėsti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų.
 • Atlikti pasirinktos srities giluminį auditą.
 • Atlikti ikimokyklinio ugdymo programos vertinimą.
 • Išsisaiškinti buvusių ugdytinių adaptaciją mokykloje ir jų pasiekimus ugdyme.

Vaikų lankomumas registruojamas ikimokyklinių grupių dienynuose ir vaikų lankymo dienų tabeliuose. Susirgus vaikui būtina informuoti grupės auklėtoją ta pačia dieną telefonu 852 543 245.  Visos pažymos, pateisinančios vaikų nelankytas dienas, turi būti pateiktos grupių auklėtojams iki paskutinės mėnesio darbo dienos.